Postup pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby
Obec Makov, zastúpená starostom obce, Ing. Mariánom Masnicom, Vám oh¾adom podania žiadosti o poskytnutie sociálnej služby,  dáva na vedomie nasledovné: celý článok