Záverečná správa - soc. úsek

Závereèná správa – sociálny úsek – Monika Hrtúsová (k 31. 12. 2008):

V Útulku, stredisku osobnej hygieny a resocializaènom centre obce pre sociálne odkázaných obyvate¾ov obce Makov è. 122 sa poskytovali sociálne služby (sociálne poradenstvo, poskytovanie osobnej hygieny, prístrešie, pracovná terapia, sociálna prevencia) 4 klientom – p. Stanislavovi Petríkovi, p. Vladislavovi Tomekovi, p. Milanovi Šimekovi a p. Božene Jandovej. ..celý èlánok