Heraldický register Slovenska

Sample Image

Heraldický register Slovenska vedený na Ministerstve vnútra SR – Odbore archívov a registratúr, podľa zákona č. 575/2001 Z. z. organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy, podľa Vnútorného pokynu generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Heraldickom registri Slovenskej republiky, ako aj podľa štatútu Heraldickej komisie MV SR, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej mestskej a obecnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby heraldická tvorba nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou kvality života a identity miest a obcí a ich obyvateľov, týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu predstavujúcu slávnostné potvrdenie o zapísaní erbu do Heraldického registra Slovenskej republiky a oznamuje im nasledovné:

Heraldický register Slovenskej republiky sa oboznámil so žiadosťou Obecného úradu v Makove o vystavenie erbovej listiny pre obec Makov. Heraldický register SR zobral na vedomie, že Heraldická komisia MV SR kladne posúdila návrh erbu obce Makov, nakreslený pánom Milanom Gregušom a dňa 10. apríla 1995 ho odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra SR v tejto podobe: v modrom štíte mohutný zlatý prirodzený strom a koreňmi. Heraldický register posúdil žiadosť obce o vystavenie erbovej listiny a po konzultácii s pánom Petrom Kartousom, generálnym štátnym radcom, riaditeľom Odboru archívov a registratúr MV SR a predsedom Heraldickej komisie MV SR, v jeho prítomnosti, ako aj v prítomnosti členov komisie konštatoval, že erb rešpektuje všetky po stáročia zachované heraldické pravidlá erbovej tvorby. Erb obce Makov, posúdený a odporúčaný Heraldickou komisiou, opísaný v tejto listine a farebne vyobrazený v jej strede, je zapísaný v Heraldickom registri SR pod signatúrou M-40/1995. Tento erb, či už farebnej, čiernobielej alebo inej podobe obec Makov môže používať najmä vo svojej obecnej pečati, a tiež – rešpektujúc staré heraldické zvyklosti – na označenie svojho majetku, hnuteľného a nehnuteľného, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach. Ak by však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, na ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu. Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrteľa, hlavného štátneho radcu pre heraldickú tvorbu a akademika Medzinárodnej heraldickej akadémie a spečatené pečaťou Heraldického registra SR dňa 12. apríla 2006.