VZN o dočasnom obmezdení alebo zákaze používania pitnej vody
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MAKOV č. 3/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Makov