Dôvod hodný osobitného zreteľa
Zámer zverejnenia dôvodu hodného osobitného zreteľa pre predaj pozemku CKN 177/43