Oznámenie
Oznámenie v zmysle  Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácu pri poskytnutí súčinnosti pri odstraňovaní  a okliesňovaní   stromov a porastov v blízkosti elektr. vedení .