Javornícky hrebeň

Oznámenie zámeru

Pozvánka na prerokovanie zámeru

Navrhované územie NATURA 2000

Zoznam vlastníkov a parciel katastr.území Obce  Makov