Informácie o obci
Erb a symbolika obce
História
Osobnosti obce
Prírodné zaujímavosti
Kultúrne a historické zaujímavosti
Spoločenská kronika
Fotogaléria
Pre obyvateľov
Štruktúra obce
Starosta obce
Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo
ÚRADNÉ DOKUMENTY
Povinné zverejňovanie
Združenia a organizácie
Pre návštevníkov
Podujatia
Ubytovanie
Stravovanie
Organizácia CR Kysuce
Turistické trasy
Zjazdové lyžovanie
Cyklotrasy
Beskydsko- Javornícka magistrála
Služby
Inzercia-nehnuteľnosti
Remeslá a propagačný materiál
Cezhraničný partner Obec Hutisko- Solanec
Vyhľadávanie
Najnovšie články
CD Petrol, s. r. o. Makov oznamuje Tlačiť E-mail

Vážení návštevníci, turisti, dopravcovia, užívatelia medzinárodnej cesty I/18, spoluobèania, dovo¾ujeme si Vám ponúknuť staronovú službu v obci Makov.
Novootvorenú èerpaciu stanicu PHM firmy CD Petrol, s. r. o. v obci Makov.Od 15. 01. 2008 je v obci Makov novootvorená čerpacia stanica pohonných hmôt.
Jedná sa o novú modernú èerpaciu stanicu PHM, ktorá je vybudovaná na pôvodnom mieste bývalej èerpacej stanice. Umiestnená je pri medzinárodnej ceste I/18 Žilina – Olomouc, 2 km od centra obce nad penziónom Chata Makov.Èerpacia stanica je otvorená denne od 0600 – 2200 hod., naèerpať môžete kvalitné PHM, motorovú naftu a benzín NATURAL 95 od dodávate¾a SLOVNAFT. Zároveò ponúkame predaj dialnièných  známok, obèerstvenia a  doplnkového tovaru pre motoristov. 
Tešíme sa, že k nám zavítate a využijete naše služby.

Sample ImageSample Image

CD Petrol, s.r.o. Makov informs:

Dear visitors, turists, carriers, and all users international road I/18, fellow citizens, let me offer you old-new service in village Makov.
New pump station of propulsive materials of firm CD Petrol, s.r.o. in village Makov.
The new pump station was opened in Makov 15 January 2008. It is new modern pump station, which is built on an authentick place of the former pump station. The new pump station is located near international road I/18 Žilina – Olomouc, 2 km from center of village, upon guest house Chata Makov.
The pump station is opened daily from 6 a.m. to 10 p.m. It offers quality engine oil and fuel NATURAL 95 from firm SLOVNAFT. You can buy motorway marks, snacks and other goods for motorists.
Wellcome to our new pump station.


CD Petrol, s.r.o. Makov informowaæe

Szanowny goœcý , turisty, kierowcy na droge medzynarodowej I/18, wspól-obywately, pozwolcie zaoferowaæ uslugi staro – nowe w wieœi Makov.
Nowa  stacja czerpaæja firmy CD Petrol, s.r.o. w wieœi Makov.
Od 15. styczña 2008 jest otwarta nowa stacja czerpacja w Makove. Nowa moderna stacja jest ustawena na pewnom miejsce jak stara stacja czerpaæja.  To jest przy droge medzynarodowej I/18 Žilina – Olomouc, 2 km z centra Makova, nad pensjonatom Chata Makov.
Stacja czerpaæja jest otwarta  od 6,00 do 22,00 dzienne. Mogecie zatankowaæ benzyn NATURAL 95 i oleja napedowego od firmy SLOVNAFT. Mogecie kupiæ winety na autostrada, snaky i dalsze towary do kerownikow.
Cieszeme sie na was.

 
 
Vyrobil CB soft, s.r.o., Powered by J oomla! - Copyright © 2005-2006 - All Rights Reserved